Hivatalos közlemény a nyugdíjrendszerről, avagy visszalépés kontra maradás

2010-12-23 10:00

Vissza a hírekhez

Az Országgyűlés 2010. december 13-ai ülésnapján elfogadta a Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alapról, és a szabad nyugdíjpénztár-választás lebonyolításával összefüggő egyes törvénymódosításokról szóló 2010. évi CLIV. törvényt. A 2010. december 22. napjától hatályos törvény a 194. számú Magyar Közlönyben került kihirdetésre. A törvény módosította a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény (a továbbiakban: Mpt.) egyes rendelkezéseit is.


A társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe történő visszalépésről


Az Mpt. 24. § (10) és 123. § (6) bekezdése szerint a magán-nyugdíjpénztári tagnak a magánnyugdíjrendszerben fennálló tagsági jogviszonya fenntartásának szándékáról 2011. január 31. napjáig - személyazonosságának ellenőrzése céljából - személyesen kell nyilatkoznia bármely nyugdíjbiztosítási igazgatóságnál vagy a Nyugdíjfolyósító Igazgatóságnál, illetve az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóságnál.

Amennyiben a magánnyugdíjrendszerben fennálló tagsági jogviszonyát nem kívánja fenntartani, személyes megjelenése nem szükséges, mivel nyilatkozattétel hiányában a társadalombiztosítási nyugellátásban nem részesülő magán-nyugdíjpénztári tag tagsági jogviszonya a törvény erejénél fogva 2011. március 1. napjával megszűnik.

A társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe visszalépő tagnak a magánnyugdíjpénztára felé kell írásban rendelkeznie arról, hogy a visszalépő tagi kifizetések összegét (az egyéniszámla-egyenleg tagdíjbefizetése alapján kiszámított hozamgarantált tőke összege feletti összeg, valamint a pénztártagság ideje alatt befizetett tagdíjkiegészítés összege)

  • egy összegben veszi fel, vagy
  • önkéntes kölcsönös nyugdíjbiztosító pénztárba vagy
  • a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerben létrejövő egyéni számláján történő jóváírás érdekében a Nyugdíjbiztosítási Alap részére történő átutalását kéri.

Ha a tag a visszalépő tagi kifizetések összegét egy összegben kívánja felvenni, - a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosított rendelkezése értelmében - a jövedelem kiszámításánál nem kell figyelembe venni, mivel adóalapot képező kifizetésnek nem minősül.


A magánnyugdíjrendszerben fennálló tagsági jogviszony fenntartásával összefüggésben szükséges intézkedésekről


Az Mpt. 24. § (10) és 123. § (6) bekezdése szerint a magán-nyugdíjpénztári tagnak a magánnyugdíjrendszerben fennálló tagsági jogviszonya fenntartásának szándékáról 2011. január 31. napjáig - személyazonosságának ellenőrzése céljából - személyesen kell nyilatkoznia bármely nyugdíjbiztosítási igazgatóságnál vagy a Nyugdíjfolyósító Igazgatóságnál, illetve az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóságnál.

A nyilatkozattételhez rendszeresített nyomtatvány közzétételre nem kerül, mivel a törvény értelmében a nyilatkozatot személyesen kell megtenni. Emiatt a nyilatkozattételre elektronikus ügyintézés keretében sem kerülhet sor, így az ügyfélkapus regisztrációval rendelkező személyeknek is személyesen kell nyilatkozniuk.

[A nyilatkozattételhez előírt adatok igazolásához a magán-nyugdíjpénztári tagnak be kell mutatnia személyazonosító igazolványát és a lakcímet igazoló hatósági igazolványát (esetleg útlevelét vagy kártyaformátumú vezetői engedélyét), továbbá a Társadalombiztosítási Azonosító Jelet tartalmazó hatósági bizonyítványát (TAJ-kártya).]

Amennyiben a magán-nyugdíjpénztári tag a személyes nyilatkozattételben akadályoztatott (testi fogyatékosság vagy egyéb egészségügyi ok miatt, illetőleg személyi szabadságát korlátozó büntetés vagy intézkedés hatálya alatt áll), kérésére a lakóhelye, tartózkodási helye szerint illetékes nyugdíjbiztosítási igazgatóság munkatársai felkeresik. Az érintett magán-nyugdíjpénztári tag a helyszíni nyilatkozattétel biztosítását legkésőbb 2011. január 21-éig - a csatolt nyomtatványon - írásban kérheti bármely nyugdíjbiztosítási igazgatóságnál vagy a Nyugdíjfolyósító Igazgatóságnál, illetve az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóságnál.

A törvényben meghatározott okokon kívül más felhozott indok alapján a helyszíni nyilatkozattételre nem kerülhet sor. (A járóképtelenséget házi orvosi vagy szakorvosi igazolással kell bizonyítani, amelyet a „Kérelem" nyomtatványhoz mellékelni kell.)

A nyilatkozattételre rendelkezésre álló időtartam alatt tartósan külföldön foglalkoztatott, tartós külföldi szolgálatot teljesítő vagy külföldi tanulmányokat folytató magán-nyugdíjpénztári tag nyilatkozatát személyesen a Magyar Köztársaság külképviseletén is megteheti. A személyes nyilatkozattétel során az érintett személynek a külföldi tartózkodás jogcímét igazolnia kell.

Amennyiben a helyszíni nyilatkozattételre jogosult személy, illetve a tartósan külföldön tartózkodó pénztártag nyilatkozatát 2011. január 31-éig rajta kívül álló okból nem tudta megtenni, akkor az akadály megszűnésétől számított nyolc napon belül, de legfeljebb 2011. február 28-áig - a nyilatkozat fentiek szerinti pótlásával egyidejűleg - igazolási kérelmet terjeszthet elő.

Az Mpt. 123/A. §-a alapján az a magán-nyugdíjpénztári tag, akinek részére 2011. február 1-jét megelőzően az őt ténylegesen megillető ellátás 75 százalékának megfelelő mértékű társadalombiztosítási - vagy azzal egy tekintet alá eső - nyugellátást állapítottak meg, 2011. január 31-ig kérheti nyugellátása összegének módosítását. A módosítási kérelmet ahhoz a magánnyugdíjpénztárhoz kell benyújtani, amelytől a nyugdíjas nyugdíjszolgáltatásban részesült, vagy amelynek tagja. A kérelem elfogadásáról - illetőleg a törvényi feltételek hiányában annak elutasításról - a magánnyugdíjpénztár dönt.

Amennyiben a kérelmező már részesült magán-nyugdíjpénztári nyugdíjszolgáltatásban, az igénybevett szolgáltatást köteles a módosítási kérelem benyújtásától számított 60 napon belül a magánnyugdíjpénztár részére visszafizetni.

Az ONYF közleménye szerint a helyszíni nyilatkozattétel biztosításához kérelem nyomtatvány szükséges. Ez a nyomtatvány letölthető a hivatalos honlapról, melyet IDE KATTINTVA is elérhet.

Forrás: ONYF



Címkék
magánnyugdíjpénztár   nyugdíj   reform   társadalom   törvény  

Hozzászólások:






Hozzászólások

További hozzászólások