Iránytű a közlekedési kedvezményhez 1. – A szerzési támogatás

2010-02-14 10:35

Vissza a hírekhez

Ajánlatos nem utolsó percre hagyni a közlekedési kedvezmény igénylését, ugyanis ennek határideje két támogatási típus esetében minden évben április 30. napja. Sok bosszúságtól óvhatja meg magát, ha időben összekészíti a szükséges dokumentumokat. A gyors és sikeres ügyintézés érdekében röviden összefoglaljuk a különböző közlekedési kedvezményekkel kapcsolatos tudnivalókat három egymás utáni tájékoztató leírásban.

A súlyos mozgáskorlátozott személy közlekedési kedvezményei három csoportba sorolhatók: a személygépkocsi szerzési támogatás, a személygépkocsi átalakítási támogatás és a közlekedési támogatás.


Első alkalommal a szerzési támogatás lényeges tudnivalóit foglaljuk össze.

A szerzési támogatás

 • belföldi kereskedelmi forgalomban történő 3 millió forintot meg nem haladó fogyasztói árú,
 • legfeljebb 1610 cm3 lökettérfogatú benzinüzemű, illetve
 • legfeljebb 2000 cm3 lökettérfogatú dízelüzemű személygépkocsi, vagy
 • a megyei (fővárosi) rehabilitációs főorvos (a továbbiakban: megyei rehabilitációs főorvos) javaslata alapján a segédmotoros kerékpárnak minősülő, három- vagy négykerekű jármű (a továbbiakban: segédmotoros rokkantkocsi), illetőleg
 • a járműnek nem minősülő, sík úton önerejéből 6 km/óra sebességnél gyorsabban haladni nem képes gépi meghajtású kerekesszék (a továbbiakban: kerekesszék) vásárlása esetén a vételárhoz,
 • a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal előzetes engedélyével a külföldről behozandó, a fentiek szerinti személygépkocsi, illetőleg segédmotoros rokkantkocsi vagy kerekesszék magyarországi forgalomba helyezésével kapcsolatos költségének megtérítéséhez

nyújtott hozzájárulás.

A szerzési támogatást egy személy hétévente egyszer kaphatja meg, mértéke pedig a vételár, vagy az utolsó pontban jelzett forgalomba helyezés költségeinek 60 százaléka, de legfeljebb 300.000 forint.

A szerzési támogatás feltételeit az alábbiak szerint foglalhatjuk össze:

 • súlyos mozgáskorlátozottság
 • érvényes vezetői engedély (járművezetői igazolvány), vagy a gépjárművezetői alkalmasság Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézetnek által történő megállapítása, vagy ha vezetői engedéllyel nem rendelkezik, de személygépkocsival történő szállítását vállalja érvényes vezetői engedéllyel rendelkező szülője, házastársa vagy a vele legalább egy éve közös háztartásban élő élettársa
 • a családjában az egy főre jutó, a tárgyévet megelőző év havi átlagos nettó jövedelme a tárgyév január 1. napján érvényes öregségi nyugdíj legkisebb összegének kettő és félszeresét nem haladja meg
 • a kérelem benyújtását megelőző hét éven belül mozgáskorlátozottságára tekintettel nem részesült szerzési támogatásban vagy gépjármű-behozatali vámmentességben

Szerzési támogatásra való jogosultsága állapítható meg annak a személynek,

 • aki a vele közös háztartásban élő 3. életévét betöltött súlyos mozgáskorlátozott kiskorú gyermeke személygépkocsival történő szállítását írásbeli nyilatkozatban vállalja, ha a szállítás a gyermek tanulói jogviszonya, gyógykezelése, rendszeres intézményi ellátása miatt indokolt, valamint
 • aki érvényes vezetői engedéllyel rendelkezik, és
 • akinek családjában az egy főre jutó jövedelem a fent leírtak szerinti összeget nem haladja meg, és
 • aki saját vagy más személy mozgáskorlátozottságára, vagy súlyos mozgáskorlátozottságára tekintettel a kérelem benyújtását megelőző hét éven belül nem részesült szerzési támogatásban vagy gépjármű-behozatali vámmentességben.

A közlekedési kedvezmények iránti kérelmet a lakóhely vagy tartózkodási hely szerinti illetékes települési önkormányzat jegyzőjéhez kell benyújtani a tárgyév április 30-áig.

A kérelemhez mellékelni kell

 • a súlyos mozgáskorlátozottság tényét igazoló orvosi szakvéleményt
 • a jövedelemigazolásokat
 • a gyógykezelésre vonatkozó igazolást
 • a súlyos mozgáskorlátozott, illetve a szállítást végző személy érvényes vezetői engedélyének fénymásolatát, vagy a gépjárművezetői alkalmasságát tanúsító szakvélemény fénymásolatát, vagy a súlyos mozgáskorlátozott személy házastársa, illetőleg szülője írásbeli nyilatkozatát
 • nyilatkozatot, hogy a kérelem benyújtását megelőző hét éven belül saját vagy más személy mozgáskorlátozottságára, vagy súlyos mozgáskorlátozottságára tekintettel nem részesült gépjármű-vásárlási vagy szerzési támogatásban, valamint gépjármű-behozatali vámmentességben
 • az egyedülálló, súlyos mozgáskorlátozott személy nyilatkozatát arról, hogy egyedülálló,
 • a munkaviszony, a tanulói jogviszony fennállására vonatkozó igazolást

Szótár:

 • súlyos mozgáskorlátozott: az a személy, aki a mozgásszervi betegsége következtében tömegközlekedési eszközt önerőből nem képes igénybe venni, de életvitelszerűen nem ágyhoz kötött, és a járás, terhelhetőség, valamint tömegközlekedési jármű használata alapján közlekedőképességének minősítése során pontjainak száma 7 vagy annál több
 • család: a súlyos mozgáskorlátozott személlyel közös háztartásban élő házastárs, élettárs, egyenes ágbeli rokon, örökbe fogadott, mostoha és nevelt gyermek, örökbe fogadó, mostoha és nevelőszülő és testvér
 • jövedelem: a személyi jövedelemadóról szóló törvényben jövedelemként meghatározott, belföldről vagy külföldről származó vagyoni érték (bevétel) munkavállalói járulékkal, személyi jövedelemadóval, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal, magán-nyugdíjpénztári tagdíjjal, valamint a személyi jövedelemadóról szóló törvényben elismert költségekkel csökkentett része, függetlenül attól, hogy adómentesnek vagy adókötelesnek minősül, ideértve a bármely ország jogszabálya alapján folyósított nyugdíjat. Nem minősül jövedelemnek az e rendelet alapján a súlyos mozgáskorlátozott személyek számára megállapított közlekedési kedvezmény összege
 • munkaviszony: a magyar jog hatálya alá tartozó munkaviszony, a közszolgálati, a közalkalmazotti jogviszony, a bíró és az igazságügyi alkalmazott, illetőleg az ügyész és az ügyészségi alkalmazott szolgálati jogviszonya, a Magyar Honvédség és a rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonya, a biztosított bedolgozói jogviszony, a hivatásos nevelőszülői jogviszony, a szövetkezeti tag munkaviszonya, az országgyűlési vagy helyi önkormányzati képviselői jogviszony, valamint a polgármesteri foglalkoztatási jogviszony
 • egyedülálló: az, aki hajadon, nőtlen, özvegy, elvált vagy házastársától külön él.

A következő írásunkban az átalakítási támogatásról nyújtunk rövid összefoglalót.Címkék
autó   hivatal   jegyző   kérelem   közlekedés   mozgáskorlátozott   szerzés   szociális   támogatás   ügyintézés  

Hozzászólások:


Hozzászólások

További hozzászólások