Keresetkorlátozás - nyugdíj és szociális ellátások esetében

2011-01-24 09:30

Vissza a hírekhez

Tájékoztató az irányadó nyugdíjkorhatárt még be nem töltött, egészségkárosodáson alapuló saját jogú nyugellátásban és rendszeres szociális ellátásban részesülők keresetkorlátozásának 2011. évi szabályairól az 1997. évi LXXXI. törvény, a 2007. évi LXXXIV. törvény, valamint a 387/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezései alapján.


1. A rokkantsági és baleseti rokkantsági nyugdíjra jogosultság keresőtevékenység folytatása miatt megszűnik, ha a nyugdíjas hat egymást követő hónapra vonatkozó bruttó keresetének havi átlaga meghaladja a rokkantsági nyugdíj összegének kétszeresét, és a mindenkori kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) összegét (2011-ben 78.000forint).

(Amennyiben a folyósított rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíj összegének kétszerese alacsonyabb, mint az érvényes minimálbér összege, akkor a jogosultság fennállásának vizsgálatánál ez utóbbira kell figyelemmel lenni. Ha a folyósított rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíj összegének kétszerese magasabb, mint az érvényes minimálbér összege, akkor a jogosultság fennállásának vizsgálatánál a hat egymást követő hónapra vonatkozó bruttó kereset havi átlagát a folyósított nyugellátás összegének kétszereséhez kell viszonyítani.)

A jogosultság fennállásának elbírálásánál az EGT tagállamban, illetőleg szociálpolitikai vagy szociális biztonsági egyezmény hatálya alá tartozó szerződő államban végzett keresőtevékenységet és az ott szerzett keresetet, jövedelmet is figyelembe kell venni. Ezzel kapcsolatban a nyugdíjasnak bejelentési kötelezettsége van, aminek elmaradása esetén az esetleges jogalap nélkül kifizetésre kerülő nyugellátás teljes összegének visszafizetésére kötelezhető.

A vizsgálat során hat egymást követő hónap alatt elért keresetet, jövedelmet kell figyelembe venni, a nyugdíjra való jogosultság tehát nem szűnik meg, ha a kereső tevékenység egymást követően hat hónapon át nem áll fenn.

Ha a rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjban részesülő személy egyéni vállalkozói tevékenységet folytat, és a nyugdíja keresőtevékenység miatti megszüntetésének feltételei bekövetkeznek, köteles azt tizenöt napon belül - a nyugdíjfolyósítási törzsszámára hivatkozással - bejelenteni a nyugdíjfolyósító szervnek.

A nyugdíjasra irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltése hónapjának első napjától a rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjat a rokkantság megszűnésére vagy a nyugdíjasként elért kereset összegére tekintettel megszüntetni nem lehet.

2. A rehabilitációs járadékban részesülők keresetkorlátozásának szabályai 2011. január 1-jei hatállyal módosultak. A vonatkozó rendelkezések a következők:

a) A rehabilitációs járadék összegét 50 százalékkal csökkenteni kell, ha kereső tevékenység folytatása esetén a járadékban részesülő személy három egymást követő hónapra vonatkozó keresetének, jövedelmének havi átlaga meghaladja a rehabilitációs járadék összegének kétszeresét és a mindenkori kötelező legkisebb munkabér összegét.

b) Megszűnik a járadékra való jogosultság, ha kereső tevékenység folytatása esetén a rehabilitációs járadékban részesülő hat egymást követő hónapra vonatkozó keresetének, jövedelmének havi átlaga meghaladja a rehabilitációs járadék összegének csökkentését megelőzően folyósított járadékösszeg kétszeresét és a mindenkori kötelező legkisebb munkabér összegét.

A 2010. december 31-ét követően megszerzett keresetre, jövedelemre vonatkozó jogosultságvizsgálatot a rehabilitációs járadékban részesülők esetében az előző pontban foglaltakkal egyezően kell lefolytatni.

Ez azonban nem zárja ki, hogy 2011-ben a 2010-ben érvényes szabályozás alapján kerüljön sor a jogosultság keresőtevékenységre tekintettel történő megszüntetésére, illetőleg az ellátás összegének csökkentésére, amennyiben az intézkedést a 2010-ben hat, illetve három egymást követő hónapban megszerzett kereset, jövedelem havi átlaga megalapozza.

A rehabilitációs járadékra jogosultság vizsgálatánál is figyelemmel kell lenni az EGT tagállamban, illetőleg szociálpolitikai vagy szociális biztonsági egyezménnyel érintett tagállamban végzett keresőtevékenységre és az ott szerzett keresetre, jövedelemre. A bejelentési kötelezettség szabályozása, és elmaradásának jogkövetkezményei megegyeznek az előző pontban ismertetettekkel.

3. Az egészségkárosodott személyek szociális járadékairól szóló 387/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet alapján megszűnik a 2007. december 31-ét követően megállapított átmeneti járadékra, rendszeres szociális járadékra, valamint a bányász dolgozók egészségkárosodási járadékára való jogosultság, ha a járadékra jogosult keresőtevékenységet folytat és hat egymást követő hónapra vonatkozó keresetének, jövedelmének havi átlaga meghaladja a mindenkori kötelező legkisebb munkabér összegének (2011-ben 78.000 forint) 80 százalékát, azaz 62.400 forintot.

Ez a rendelkezés 2011-ben sem vonatkozik azokra a felsorolt járadékokban részesülőkre, akiknek az ellátását 2008. január 1-jét megelőző időponttól állapították meg. Az érintett személyek esetében az ellátás folyósítása melletti keresetkorlátra vonatkozó fenti szabályt 2010. december 31-e után kellett volna alkalmazni, a 358/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése azonban - 2010. december 30-ai hatállyal - úgy módosította a 387/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet vonatkozó, 22. § (7) bekezdését, hogy esetükben 2012. január 1-jét megelőzően (azaz 2011. évre) még a 2008. január 1-je előtt érvényes szabályok az irányadók.

Forrás: ONYFCímkék
bevallás   fizetés   juttatás   munka   munkavállaló   nyugdíj   társadalom   törvény  

Hozzászólások:


Hozzászólások

További hozzászólások