Köztisztviselő vs. Kormánytisztviselő

2010-07-15 09:30

Vissza a hírekhez

Ma már sokan kormánytisztviselőnek vallhatják magukat anélkül, hogy bármi iránymutatást is kaptak volna előzetesen közszolgálati jogviszonyuk átváltozásáról. Az új törvény azonban számos ponton eltérő szabályozást tartalmaz a korábbi rendelkezésekhez képest, amely közszolgák tömegét érinti. A Köztisztviselői törvény  és az új Kormánytisztviselői törvény rendelkezéseinek elhatárolása érdekében kísérletet teszünk most ezen különbségek bemutatására.


Honnan tudom, hogy „ki vagyok én”?


A kérdésre a választ a jogszabályok hatályánál találjuk meg.

KÖZTISZTVISELŐI TÖRVÉNY
A Köztisztviselői törvény hatálya a helyi önkormányzat képviselő-testületének hivatala és hatósági igazgatási társulása, közterület-felügyelete, a körjegyzőség köztisztviselőinek és ügykezelőinek közszolgálati jogviszonyára terjed ki.
KORMÁNYTISZTVISELŐI TÖRVÉNY
A Kormánytisztviselői törvény hatálya a Miniszterelnökség, a minisztériumok, a kormányhivatalok, a központi hivatalok, azaz egyben a központi államigazgatási szervek, a kormányhivatalok és a központi hivatalok területi, helyi szerve, a Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve, a helyi önkormányzatok törvényességi ellenőrzésére hatáskörrel rendelkező szerv, a Rendőrség, a Vám- és Pénzügyőrség, a büntetésvégrehajtás és a katasztrófavédelem szervei, valamint törvény eltérő rendelkezése hiányában a Nemzeti Hírközlési Hatóság, azaz együtt az államigazgatási szervek kormánytisztviselőinek és kormányzati ügykezelőinek kormánytisztviselői jogviszonyára, továbbá a minisztérium és a Miniszterelnökség közigazgatási államtitkárainak és helyettes államtitkárainak jogviszonyára terjed ki.

A törvény hatálybalépésével az imént felsorolt szerveknél foglalkoztatott köztisztviselők és ügykezelők közszolgálati jogviszonya kormánytisztviselői jogviszonnyá, a szakmai vezetők jogviszonya e törvény szerinti jogviszonnyá alakul át. Az érintetteket e tényről a törvény hatálybalépését követő hatvan napon belül az államigazgatási szervnek tájékoztatnia kell.

Mi lesz a jubileumi jutalmammal?


Ez a kérdés felmerülhet, ha valakinek épp a közeljövőben esedékes lenne a jutalom kifizetése a korábbi közszolgálati jogviszonya alapján. Az átalakult jogviszony miatt ezen szabályok is eltérőek a két törvényben.

KÖZTISZTVISELŐI TÖRVÉNY
A Köztisztviselő törvény a korábbiakhoz híven azt mondja ki, hogy a köztisztviselő 25, 30, 35, illetve 40 évi közszolgálati jogviszonyban töltött idő után jubileumi jutalomra jogosult. A jubileumi jutalom az említett közszolgálati jogviszonyban töltött idő betöltésének a napján esedékes. A jubileumi jutalom
 • 25 évi közszolgálati jogviszony esetén kéthavi,
 • 30 évi közszolgálati jogviszony esetén háromhavi,
 • 35 évi közszolgálati jogviszony esetén négyhavi,
 • 40 évi közszolgálati jogviszony esetén öthavi

illetménynek megfelelő összeg. A köztisztviselő nem jogosult jubileumi jutalomra, ha másik foglalkoztatási jogviszonyban már megkapta.

A jubileumi jutalomra jogosító idő megállapításánál a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban, illetőleg 1992. július 1-je után munkaviszonyban töltött időt figyelmen kívül kell hagyni. Egyebekben a következő jogviszonyok jogosító idők:

 • a munkaviszonyban,
 • állami vezetői szolgálati jogviszonyban,
 • közszolgálati, közalkalmazotti jogviszonyban,
 • bírósági szolgálati, igazságügyi alkalmazotti szolgálati, illetve munkaviszonyban,
 • ügyészségi, hivatásos (szerződéses) szolgálati jogviszonyban,
 • ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszonyban,
 • munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban töltött idő.

A munkavégzési kötelezettséggel nem járó, megszakítás nélkül hat hónapot meghaladó időtartamból hat hónapot kell beszámítani. A sor- és tartalékos katonai, valamint a polgári szolgálat, a 14 éven aluli gyermek ápolására, gondozására, illetve a tartós külszolgálatot teljesítő dolgozó házastársa által igénybe vett fizetés nélküli szabadság teljes időtartamát figyelembe kell venni. A Bibó István Közigazgatási Ösztöndíj teljes időtartamát a köztisztviselő besorolásánál figyelembe kell venni.

Az 1992. július 1-jét megelőzően munkaviszonyban töltött időként jogszabály alapján elismert időtartamból - tekintet nélkül arra, hogy annak ideje alatt munkavégzésre irányuló jogviszony fennállt-e vagy ilyen jogviszony fennállása esetén érvényesült-e munkavégzési kötelezettség - hat hónapot be kell számítani.

(Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonynak tekintendő különösen a bedolgozói munkaviszony és a munkavégzési kötelezettséget magában foglaló szövetkezeti tagsági viszony, a szakcsoporti tagsági viszony, a vállalkozási és megbízási szerződésen alapuló, valamint a személyes közreműködéssel járó gazdasági és polgári jogi társasági vagy egyéni cég tagjaként végzett tevékenység, valamint az ügyvédi és az egyéni vállalkozói tevékenység.)

Az országgyűlési, az európai parlamenti, az önkormányzati képviselői és a polgármesteri megbízatás időtartamát - ha e megbízatás megszűnését követően a köztisztviselő ismételten közszolgálati jogviszonyt létesít - a közszolgálati jogviszonyban töltött időnek kell tekinteni.

KORMÁNYTISZTVISELŐI TÖRVÉNY
A Kormánytisztviselői törvény szerint a kormánytisztviselő 25, 30, 35, illetve 40 évi kormánytisztviselői jogviszonyban töltött idő után jubileumi jutalomra jogosult. A jubileumi jutalom az említett kormánytisztviselői jogviszonyban töltött idő betöltésének a napján esedékes. A jubileumi jutalom
 • 25 évi jogviszony esetén kéthavi,
 • 30 évi jogviszony esetén háromhavi,
 • 35 évi jogviszony esetén négyhavi,
 • 40 évi jogviszony esetén öthavi
illetménynek megfelelő összeg.

A jubileumi jutalomra jogosító idő megállapításánál
 • az e törvény és a Ktv. hatálya alá tartozó munkáltatónál munkaviszonyban, közszolgálati és kormánytisztviselői jogviszonyban eltöltött időt,
 • a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) hatálya alá tartozó szervnél munkaviszonyban, közalkalmazotti jogviszonyban töltött időt,
 • a hivatásos szolgálati jogviszony időtartamát, továbbá
 • a bíróságnál és ügyészségnél szolgálati viszonyban, munkaviszonyban, valamint
 • a hivatásos nevelő szülői jogviszonyban,
 • az e törvény, a Ktv., illetőleg a Kjt. hatálya alá tartozó szervnél ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszonyban,
 • az állami vezetői szolgálati jogviszonyban töltött időt kell figyelembe venni.

Hogyan szűnik / szüntethető meg a jogviszonyom?


KÖZTISZTVISELŐI TÖRVÉNY
A Köztisztviselői törvény értelmemében a közszolgálati jogviszony megszűnik:
 • a kinevezésben foglalt határozott idő lejártával,
 • a köztisztviselő halálával,
 • e törvény erejénél fogva az e törvényben meghatározott esetekben,
 • az igazságügyért felelős miniszter által vezetett minisztériumba beosztott bíró, illetve ügyész minisztériumi beosztásának megszűnésével,
 • a 70. életév betöltésével,
 • prémiumévek programban történő részvétel, illetőleg különleges foglalkoztatási állományba helyezés esetén az erre vonatkozó külön törvény szabályai szerint,
 • a közigazgatási szerv jogutód nélküli megszűnésével,
 • a köztisztviselő politikai vezetővé történő megválasztásával, illetve kinevezésével.
A közszolgálati jogviszony megszüntethető:
 • a felek közös megegyezésével,
 • áthelyezéssel a kormányzati szolgálati, illetve a közalkalmazotti vagy hivatásos szolgálati jogviszonyt szabályozó jogszabályok hatálya alá tartozó szervekhez,
 • lemondással,
 • felmentéssel,
 • azonnali hatállyal a próbaidő alatt,
 • hivatalvesztés fegyelmi büntetéssel.
KORMÁNYTISZTVISELŐI TÖRVÉNY
A Kormánytisztviselői törvény szerint a kormánytisztviselői jogviszony megszüntethető áthelyezéssel köztisztviselői, illetve a közalkalmazotti vagy hivatásos szolgálati jogviszonyt szabályozó jogszabályok hatálya alá tartozó szervekhez. A kormánytisztviselői jogviszonyt a kormánytisztviselő lemondással, a munkáltató felmentéssel indokolás nélkül megszüntetheti. Az államigazgatási szerv - írásba foglalt kérelmére - felmentheti az előrehozott öregségi nyugdíjjogosultság életkori, valamint szolgálati idővel kapcsolatos feltételeivel legkésőbb a felmentési idő utolsó napján rendelkező kormánytisztviselőt.


Címkék
jogalkotás   jubileumi jutalom   kormány   kormánytisztviselő   közszolga   köztisztviselő   munka   törvény  

Hozzászólások:
Gálik András 2010-07-18 21:45
Igen, vannak kételyek az ügy körül. Én optimista vagyok, és bízom benne, hogy kapunk állásfoglalást ezzel kapcsolatban.
Torma-Papp Ibolya 2010-07-16 16:09
Regisztráljatok, vagy csak olvassátok, mert még senki nem tudja eldönteni, hogy mi van a Jubileumi jutalommal.


Hozzászólások

További hozzászólások