Krízis-támogatás: közeleg a benyújtási határidő

2010-04-09 10:45

Vissza a hírekhez

A Kormány a 136/2009. (VI.24.) Korm. rendeletével alkotta meg a krízishelyzetbe került személyek támogatásáról szóló szabályok összességét. A kérelmek benyújtási határideje 2010. április 30. Az érdeklődésre tekintettek összefoglaljuk a támogatással kapcsolatos tudnivalókat.

Ki jogosult a támogatásra?

Szociális segélyként egyszeri, vissza nem térítendő támogatás állapítható meg a Magyar Köztársaság területén bejelentett lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező, nagykorú személynek, ha

 • a családjában a kérelem benyújtását megelőző hónapban az egy főre jutó havi jövedelem a minimálbér nettó összegét (a 2010. február 1-jét megelőzően benyújtott kérelem esetén az 57 815 forintot, az ezt követően benyújtott kérelem esetén a 60 236 forintot) nem haladta meg,
 • részére a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 6. §-a szerinti nyugellátást nem folyósítanak, és
 • a gazdasági válsághoz kapcsolódó, előre nem látható esemény következtében a családja mindennapi életvitelének fenntartását súlyosan veszélyeztető krízishelyzetbe került.

A család mindennapi életvitelének fenntartását súlyosan veszélyeztető krízishelyzetnek minősül különösen, ha a kérelmező

 • a munkahelyét 2008. szeptember 30-át követően elvesztette,
 • jövedelme a 2008. szeptember havi jövedelméhez képest 20%-ot elérő mértékben csökkent,
 • lakáscélú kölcsönszerződéséből eredő fizetési kötelezettsége a törlesztőrészlet 2008. szeptember havi összegéhez képest 20%-ot elérő mértékben emelkedett, vagy
 • egészségi állapota indokolja,
 • 2009. november 15-én a lakó- vagy tartózkodási helyeként a kérelmében megjelölt lakcímen (a továbbiakban: érintett ingatlan) a villamosenergia-ellátásból lakossági fogyasztóként - az egyetemes szolgáltató/ villamosenergia-kereskedő (a továbbiakban: egyetemes szolgáltató) 2008. szeptember 30-át követően hozott döntése eredményeként - ki van kapcsolva és az érintett ingatlanon a vezetékes gázszolgáltatás sem érhető el, vagy abból 2009. november 15-én lakossági fogyasztóként szintén ki van kapcsolva.

Ki nem kaphatja meg a támogatást?

Nem jogosult támogatásra az a személy,

 • akinek a kérelem benyújtását megelőző 12 naptári hónap folyamán 15 ezer forintot meghaladó összegben átmeneti segélyt állapítottak meg,
 • akinek esetében átmeneti segély megállapítása iránt eljárás van folyamatban, a kérelem elbírálásának időpontjáig, vagy
 • aki az e rendelet szerinti támogatás megállapítására irányuló kérelmének benyújtását megelőző 90 napon belül átmeneti segély megállapítására kérelmet még nem nyújtott be, kivéve, ha a helyi önkormányzat rendeletében előírt feltételek az átmeneti segélyre való jogosultságát egyébként kizárják.

Nem jogosult támogatásra a kérelmező, ha

 • az érintett ingatlan fűtése távhőszolgáltatás igénybevételével biztosított,
 • a villamosenergia-ellátást vagy a vezetékes gázszolgáltatást a kérelem benyújtásának időpontjában az érintett ingatlanban már visszakapcsolták.

Mennyi a támogatás összege?

A támogatás összege legalább húszezer forint, legfeljebb ötvenezer - különös méltánylásra okot adó körülmény fennállása esetén legfeljebb százezer - forint.

Hol nyújtható be a kérelem és ki folyósítja a támogatást?

A támogatás megállapítása iránti kérelmet formanyomtatványon a kérelmező, illetve a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény szerinti képviselője - így különösen a meghatalmazott társadalmi szervezet, alapítvány, egyház, szociális vagy gyermekjóléti szolgáltató, intézmény - a kérelmező lakó- vagy tartózkodási helye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjénél, 2010. április 30-a között nyújthatja be.

A kérelemhez mellékelni kell a jövedelem összegének igazolására alkalmas iratot vagy annak másolatát, valamint

 • a lakáscélú kölcsön havi törlesztő-részletének emelkedését igazoló iratot,
 • a villamosenergia-ellátásból való kikapcsolás tényét és időpontját, illetve a vezetékes gázszolgáltatásból való kikapcsolás tényét igazoló iratot, továbbá a nyilatkozatot.

A támogatás egy alkalommal, a család egy tagja számára állapítható meg.

A jegyző a kérelmet 8 munkanapon belül továbbítja a székhelye szerint illetékes nyugdíj-biztosítási igazgatóságnak. Az igazgatóság a támogatásról, illetőleg annak összegéről a kérelem beérkezésétől számított 10 munkanapon belül dönt.


Krízis-iránytű

család: az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező közeli hozzátartozók közössége,

közeli hozzátartozó: a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 4. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározottak, azzal, hogy a dd) alpontban foglaltak a 18. életévét betöltött személy esetében is irányadóak,

gyermek: az Szt. 4. § (1) bekezdés d) pont db)-dc) alpontjában meghatározottak,

jövedelem: az Szt. 4. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározottak.


A kérelem nyomtatvány letölthető INNEN is!Címkék
jegyző   kormány   krízis   rendelet   segély   szociális   támogatás   válság  

Hozzászólások:


Hozzászólások

További hozzászólások