Rendelkezett a Kormány a közigazgatásban dolgozó felsővezetők képzéséről

2010-02-28 13:24

Vissza a hírekhez

A köztisztviselői törvény felhatalmazást ad a Kormány részére a közigazgatási felsővezetői képzési rendszer részletes szabályainak kidolgozására, melynek a Kormány a nemrégiben kihirdetett rendeletével eleget is tett.


A képzés szervezeti háttere és a feladatkörök

A rendeletben meghatározott képzési rendszerért a közigazgatási minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelős miniszter felel. Az ő munkáját - mintegy tanácsadó, véleményező, javaslattevő szakértői testület – az állami közigazgatási felsővezetői képzési szakmai kollégium segíti, amely legfeljebb hét tagból áll. A szakmai kollégium tagja a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK) vezetője, a többi tagot – a KSZK vezetőjének javaslata alapján – a miniszter kéri fel öt éves időtartamra.

A KSZK feladatkörében javaslatot tesz a felvételi vizsga követelményeire, a képzés kimeneti követelményeire, a vizsgakövetelményekre, a képzés tananyagára, valamint a tanulmányi- és vizsgaszabályzatra, javaslatot tesz a képzés díjára és annak felhasználására, kifejleszti a képzési programot, végzi a képzéssel kapcsolatos monitoring feladatokat, hallgatói elégedettségi felmérést végez. Vezeti továbbá a képzéssel összefüggő nyilvántartást, évente beszámolót készít a miniszter részére, a miniszter által meghatározottak szerint közreműködik a képzési rendszer koncepciójának kidolgozásában, valamint lefolytatja magát a képzést.

A szakmai kollégium feladata, hogy véleményezze a képzési rendszer koncepciójára, a felvételi vizsga követelményeire, a képzés kimeneti követelményeire, a vizsgakövetelményekre, a képzés tananyagára, a képzési programra, továbbá a képzés díjának megállapítására, a tanulmányi és vizsgaszabályzatra és a közreműködő intézmény igénybevételére tett javaslatot. Véleményezi továbbá a KSZK éves beszámolóját, lefolytatja a felvételi eljárást, dönt a felvételről, valamint tevékenységéről tájékoztatja a Közigazgatási Továbbképzési Kollégiumot.

A miniszter megállapítja a képzési rendszer koncepcióját, a felvételi vizsga követelményeit, a képzés kimeneti követelményeit, a vizsgakövetelményeket, a képzés tananyagát, a képzés díját, valamint a tanulmányi és vizsgaszabályzatot, kinevezi a szakmai kollégium tagjait, engedélyezi a képzési programot, dönt a képzési díj felhasználásáról, dönt felvételi pályázat kiírásáról, az adott évben felvehető hallgatók számáról, továbbá felügyeli és ellenőrzi a képzés szervezését, működését.

A felvételi vizsga, a képzés tartalma és finanszírozása

A képzésre történő jelentkezés alapvető feltétele, hogy a jelentkező rendelkezzen felsőfokú iskolai végzettséggel, az angol, francia vagy német nyelv legalább középszintű ismeretével, közigazgatási szakvizsgával vagy közigazgatási versenyvizsgával (kivéve, ha a jelentkező valamelyik alól mentesül), továbbá legalább három év szakmai gyakorlattal.

A felvételi vizsga két részből áll: egy írásbeli részből és egy szóbeli meghallgatásból. Az írásbeli vizsga a jelentkező közpolitikai kérdésekben való általános tájékozottságát értékeli, míg a szóbeli meghallgatáson a jelentkező a nyelvismeretéről, vezetői készségeiről, képességeiről ad számot.

A képzés időtartama négy szemeszter. A képzés gyakorlatorientált, moduláris szerkezetű, elméleti alap és vezetői modulból áll.

Az alapmodul egy alap tréningmodulból áll, melynek célja a modern közigazgatási ismeretek megalapozása, az európai igazgatási kultúrák összehasonlítása és a magyar igazgatáskultúra megismerése. Témakörei: a „jó kormányzás elve” a gyakorlatban: hazai és nemzetközi irányok, az állami irányítás, felügyelet, ellenőrzés eszközei; feladat- és hatáskör-telepítés elvei a magyar közigazgatásban, döntési mechanizmusok a központi és a területi közigazgatásban, közigazgatási szervek, közigazgatási intézmények vezetése: stratégiaalkotás, finanszírozás kérdéskörei, pénzügyi folyamatok menedzselése, nemzetközi gyakorlatok a kormányzati és igazgatási struktúrák kiépítésében, közigazgatási reform, államreform nemzetközi és hazai tapasztalatai, a közpolitika alakításának módszerei, eszközei a gyakorlatban, valamint a társadalmi párbeszéd.

A vezetői tréningmodul célja a közigazgatás következő generációjának felkészítése arra, hogy a közigazgatás vezető posztjain lássák el feladataikat. Témakörei a közigazgatási szervezetek fejlesztése és menedzselése, a közigazgatási stratégiai menedzsment, a közigazgatási vezető humánerőforrás-gazdálkodási feladatai, a közigazgatási vezető személyiségének fejlesztése, a közigazgatási vezetői eszköztár, a közigazgatási változásmenedzsment.

A képzésen részt vevő minden szemesztert követően vizsgát tesz. Végbizonyítványt az kaphat, aki az eredményes vizsgákat követően sikeres záróvizsgát tett.

A képzés díját a miniszter állapítja meg, melyet szemeszterenként kell megfizetni. A vezető köztisztviselő a képzésért nem fizet képzési díjat, ha vezetői megbízásának, kinevezésének feltétele a képzés teljesítése. A közigazgatási szerv a képzési díj megfizetésének átvállalására tanulmányi szerződést köthet a köztisztviselővel, ha a köztisztviselő legalább három év közigazgatási gyakorlattal és közigazgatási szakvizsgával rendelkezik. A képzés programjának kidolgozását, és a 2010 szeptemberében, valamint 2011 februárjában induló képzések költségeit az ÁROP 3.2.1. számú kiemelt projektből kell finanszírozni.Címkék
államigazgatás   díj   felsőoktatás   felvételi   képzés   kormány   közszféra   közszolga   köztisztviselő   rendelet   vezető  

Hozzászólások:


Hozzászólások

További hozzászólások