Rövid pórázon a zenés, táncos rendezvények

2011-03-10 10:00

Vissza a hírekhez

A West Balkán nevű szórakozóhelyen bekövetkezett sajnálatos tragédia után a Kormány nem rejtette véka alá, hogy az ilyen típusú rendezvényeket hamarosan szigorú szabályokhoz fogja kötni. Azt azonban talán senki nem gondolta, hogy ennyire kemény kézzel kíván bánni a szervezőkkel, ugyanis az új szabályozás igen széleskörű követelményeket támaszt a rendezvény-szervezőkkel szemben, de a hatóságoknak is új, pluszfeladatokat állapít meg. A rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba. A rendelet hatálya alá tartozó zenés, táncos rendezvény a rendelet hatálybalépésétől számított kilencven napon túl csak a rendeletben meghatározott engedéllyel tartható.


Milyen rendezvényekről is van szó?

A rendelet a zenés, táncos rendezvényt úgy határozza meg, mint a "rendszeresen vagy meghatározott alkalomból, illetve időpontban tartott, a vendégek szórakoztatását szolgáló zenés, táncos esemény". Rendszeres rendezvénynek minősül az adott helyszínen hetente több alkalommal, heti vagy havi gyakorisággal megtartott rendezvény, míg az alkalmi rendezvény az adott helyszínen egy alkalommal legfeljebb tíz egymást követő napon megtartott rendezvény.

Az új rendelet hatálya kiterjed azokra az alkalmi vagy rendszeres zenés, táncos rendezvényekre, amelyeket az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendeletben meghatározott tömegtartózkodásra szolgáló építményben, építményen, tömegtartózkodásra szolgáló helyiséget tartalmazó építményben, építményen, vagy tömegtartózkodásra szolgáló helyiségben tartanak, továbbá az előzőkben foglaltak kivételével, amelyeket a szabadban tartanak és a résztvevők létszáma az 1000 főt meghaladja (szabadtéri rendezvények).

A rendeletet nem kell alkalmazni a gyülekezési jogról szóló törvény hatálya alá tartozó rendezvényekre, a választási eljárásról szóló törvény hatálya alá tartozó gyűlésekre, a törvényesen elismert egyházak és vallásfelekezetek által szervezett vallási szertartásokra, rendezvényekre, a családi eseményekkel kapcsolatos rendezvényekre és a közoktatási intézményekben az intézmény által szervezett rendezvényekre.

Zenés, táncos rendezvény a jövőben csak rendezvénytartási engedély birtokában tartható. Az engedély iránti kérelem a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló jogszabály szerinti működési engedély iránti kérelemmel, valamint bejelentéssel együtt is benyújtható. Az engedélyt a zenés, táncos rendezvény helye szerinti települési, Budapesten a kerületi önkormányzat jegyzője adja ki. Az engedély iránti kérelem elbírálásának ügyintézési határideje 20 nap.

Az engedélyezési eljárásban szakhatóságok is kötelesek részt venni. Ezek a következők:

 • a higiénés és egészségvédelmi, az ivóvíz minőségi, a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi, járványügyi vonatkozású követelmények, valamint a kémiai biztonságra és a dohányzóhelyek kijelölésére vonatkozó jogszabályi előírások érvényesítésével kapcsolatos szakkérdésben a fővárosi és megyei kormányhivatal kistérségi (fővárosi kerületi) népegészségügyi intézete,
 • a meglévő építmény tekintetében az általános érvényű kötelező építésügyi előírásoknak, a helyi építési szabályzatnak és a szabályozási terveknek való megfelelés kérdésében az általános építésügyi hatóság, a sajátos építményfajta szerinti építésügyi hatóság vagy a műemlékeket engedélyező építésügyi hatóság, kivéve, ha ugyanerre a rendeltetésre vonatkozóan az engedély iránti kérelem benyújtását megelőző hat hónapon belül használatbavételi vagy fennmaradási engedélyt adott ki,
 • a környezetvédelemmel, a hulladékkezeléssel, valamint a zaj- és rezgésvédelemmel összefüggő szakkérdésekben első fokú eljárásban a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség, másodfokú eljárásban az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség,
 • a jogszabályban előírt tűzvédelmi követelmények érvényesítésével kapcsolatos szakkérdésben a tűzvédelmi hatóság,
 • a tevékenység közbiztonságra gyakorolt hatásával, a személy- és vagyonbiztonsággal kapcsolatos szakkérdésekben a rendőrség.
Hogyan nyújtsuk be kérelmünket?

Az engedély iránti kérelmet a zenés, táncos rendezvénynek helyt adó építmény üzemeltetője, szabadtéri rendezvény esetében a rendezvény szervezője nyújtja be. Az engedély iránti kérelemben meg kell jelölni a zenés, táncos rendezvénynek helyt adó építmény használatának jogcímét. Az engedély iránti kérelemhez a kérelmező csatolja:

 • a zenés, táncos rendezvénynek helyt adó építmény, terület azonosításához szükséges, továbbá alapterületére, befogadóképességére vonatkozó adatokat,
 • a kérelmező nevét, valamint székhelyét, cégjegyzékszámát, az egyéni vállalkozó nyilvántartási számát,
 • a zenés, táncos rendezvény megnevezését,
 • a zenés, táncos rendezvényhez kapcsolódó szolgáltatások megnevezését,
 • a zenés, táncos rendezvény gyakoriságáról, megtartásának napjairól, kezdésének és befejezésének időpontjáról szóló nyilatkozatot,
 • a biztonsági tervet,
 • amennyiben ezt külön jogszabály kötelezővé teszi, a tűzvédelmi szabályzatot,
 • az építésügyi hatóság szakhatósági közreműködéséhez szükséges, külön jogszabályban meghatározott építészeti-műszaki dokumentációt két példányban és a tervezői nyilatkozatot.

A jegyző az eljárás során az ügyfelek adatait és a zenés, táncos rendezvény helyszínéül szolgáló építmény vagy terület tulajdonjogának igazolásához szükséges tulajdoni lapot az ingatlanügyi hatóság megkeresése útján vagy a számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszer használatával szerzi be.

Az engedély – nyilvántartás – nyilvánosság

A jegyző az engedély megadásával egyidejűleg a zenés, táncos rendezvényt nyilvántartásba veszi, és erről igazolást állít ki. A jegyző által vezetett nyilvántartás nyilvános, azt a jegyző az önkormányzat honlapján közzéteszi. A jegyző az engedély tárgyában hozott határozatot közli a fogyasztóvédelmi hatósággal, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal munkavédelmi felügyelőségével és a munkaügyi felügyelőségével. Az engedély jogosultja a kérelem adataiban bekövetkezett változásokat haladéktalanul köteles bejelenteni a jegyzőnek. A jegyző az adatokban bekövetkezett változást a bejelentés alapján a nyilvántartásba bejegyzi, és a módosított adatoknak megfelelő engedélyről szóló igazolást ad ki. Amennyiben a módosítás olyan jellegű, hogy az valamely szakhatóság jogkörét érinti, arról a jegyző az érintett szakhatóságot értesíti. Amennyiben a szakhatóság nyilatkozata alapján szükséges, a jegyző új engedélyezési eljárást folytat le.

A tevékenység megszüntetését az igazolás leadásával egyidejűleg haladéktalanul be kell jelenteni a jegyzőnek. A bejelentés alapján a jegyző az engedélyt visszavonja, és a zenés, táncos rendezvényt törli a nyilvántartásból.

Bővebben a biztonsági tervről és az egyéb kötelezettségekről

A biztonsági terv tartalmazza:

 • a zenés, táncos rendezvény helyszínének alaprajzát, befogadóképességét és az oda való belépés és eltávozás rendjét;
 • a zenés, táncos rendezvény helyszínének baleset, elemi csapás, tömeges rendbontás esetére vonatkozó kiürítési, menekítési tervét;
 • a biztonsági követelmények érvényesítésében közreműködők tevékenységének leírását;
 • a biztonsági személyzet létszámát;
 • az egészségügyi biztosítás feltételeinek meglétére vonatkozó utalást; valamint
 • szabadtéri rendezvények esetében az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzését.

A zenés, táncos rendezvény szervezője felel a biztonsági tervben meghatározott előírások betartásáért. A zenés, táncos rendezvény gyakoriságáról, megtartásának napjairól, kezdésének és befejezésének időpontjáról szóló nyilatkozatnak, a biztonsági tervnek és a tűzriadó tervnek a zenés, táncos rendezvény helyszínén a vendégek számára látható, hozzáférhető helyen történő elhelyezéséért, valamint az elektronikus tájékoztatásra szolgáló honlapján való közzétételéért az üzemeltető és a szervező felel.

A zenés, táncos rendezvény szervezője gondoskodik elsősegély nyújtására képzett személyzet helyszíni jelenlétéről.

Zenés, táncos rendezvényt a helyiség üzemeltetője, vagy kulturális rendezvényszervezői, vagy rendezvény és konferenciaszervezői képesítéssel rendelkező rendezvényszervező szervezhet.

A zenés, táncos rendezvény biztosítását a zenés, táncos rendezvény és a helyszín jellegzetességeihez, valamint a helyszín befogadóképességéhez igazodó számú biztonsági személyzet végzi. Ha a jóváhagyott biztonsági tervben a biztonsági személyzet létszáma a tíz főt eléri, akkor a biztonsági személyzet legalább egy tagjának biztonságszervezői, legalább három tagjának rendezvénybiztosító képzettséggel kell rendelkeznie. A rendezvény szervezője, illetve a biztonsági személyzet tagja a képzettségét igazoló okiratot vagy annak másolatát a zenés, táncos rendezvény ideje alatt köteles magánál tartani és hatósági ellenőrzés esetén felmutatni.

A rendezvény szervezője amennyiben ezt előre meghirdette, korlátozhatja a fiatalkorúak zenés, táncos rendezvény helyszínére való belépését olyan módon, hogy a zenés, táncos rendezvény helyszínére történő belépést az életkort igazoló okmány előzetes felmutatásához, a beléptetést a fiatalok alkohollal történő kiszolgálásának megelőzése, esetleges alkoholfogyasztásuk ellenőrizhetősége érdekében a fiatalkorúak számára megkülönböztető jelzéssel ellátott belépőjegyhez (kártyához, karszalaghoz) kötheti.

Az ellenőrzésre vonatkozó szabályok

Zenés, táncos rendezvények ellenőrzésére jogosult a jegyző, valamennyi, az engedélyezési eljárásban részt vett szakhatóság, bármely hatóság, amelyet más jogszabály az ellenőrzésre feljogosít. Az ellenőrzésre jogosult hatóságok ellenőrzési tevékenységét a jegyző hangolja össze.

A hatóság – az építésügyi hatóság kivételével – egy éven belül legalább egyszer köteles a rendszeres rendezvények helyszínét ellenőrizni olyan időben, amikor ott nem tartanak zenés, táncos rendezvényt. Ha a zenés, táncos rendezvény helyszíne a jogszabályi feltételeknek nem felel meg és a jogsértés másként nem orvosolható, illetve a jogszabályi feltételeknek való megfelelés más módon nem biztosítható, a jegyző az észlelt hiányosságok megszüntetéséig, de legfeljebb kilencven napra zenés, táncos rendezvény tartását megtiltja.

A jegyző az engedélyt visszavonja, illetve a rendezvény tartását megtiltja, ha az engedély kiadásának feltételei már nem állnak fenn, a rendezvény szervezője nem tesz eleget a határozatban foglaltaknak.

Az alkalmi rendezvényt a hatóság szükség szerint ellenőrzi. A rendszeres rendezvény helyszínén a zenés, táncos rendezvények időpontjában egy éven belül – az építésügyi hatóság, valamint a munkaügyi és munkavédelmi hatóság kivételével – minden hatóság köteles legalább két ellenőrzést végezni. A hatósági ellenőrzés koordinálását a jegyző végzi. Az ellenőrzés végrehajtása során a hatóság törekszik arra, hogy a zenés, táncos rendezvény résztvevőit a lehető legkisebb mértékben zavarja.

Amennyiben az ellenőrzést végző hatóság az alábbi jogsértéseket tapasztalja, köteles a külön jogszabályban meghatározott ideiglenes intézkedés keretében a zenés, táncos rendezvény folytatását a helyszínen felfüggeszteni:

 • a rendezvényhelyszín engedély iránti kérelemben meghatározott befogadóképességének nyilván valóan jelentős túllépése;
 • a biztonsági tervben meghatározott számú biztonsági személyzet hiánya;
 • az engedély hiánya;
 • a zenés, táncos rendezvény folytatása az élet- vagy testi épség veszélyeztetésével jár;
 • a zenés, táncos rendezvény folytatása a közbiztonságot vagy a közrendet közvetlenül és súlyosan veszélyezteti. 


Címkék
ellenőrzés   engedély   ifjúság   jegyző   jogalkotás   kereskedelem   kormány   társadalom   üzlet  

Hozzászólások:
sasgabor 2016-05-30 19:26
Tisztelt Címzett!

Azt szeretném megtudni, hogy az általam üzemeltetett italboltban tarthatok-e nyitvatartási időben "zártkörű rendezvényt"? Létezik-e Zártkörű rendezvény? Ha igen a rendőrség felé jeleznem kell-e? Mire kell figyelnem, mi a kötelezettségem (számlaadás, ajtón felirat, csak meghívott jöhet el) válaszát előre is köszönöm


Hozzászólások

További hozzászólások