Tájékoztató-csomag a szolgálati időre vonatkozó megállapodásokról

2011-01-17 10:00

Vissza a hírekhez


Gyors linkek az egyes tájékoztatókhoz:

  1. Tájékoztató az öregségi teljes, illetve öregségi résznyugdíjra jogosultsághoz szükséges szolgálati idő szerzése céljából köthető megállapodásról
  2. Tájékoztató a szolgálati idő és nyugdíjalapot képező jövedelem szerzése céljából köthető megállapodásról
  3. Tájékoztató a gyermekgondozási segély (GYES) idejének szolgálati időként történő elismerése céljából köthető megállapodásról
  4. Tájékoztató a felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében folytatott tanulmányok idejének szolgálati időként történő elismerése céljából köthető megállapodásról

 

Tájékoztató az öregségi teljes, illetve öregségi résznyugdíjra jogosultsághoz szükséges szolgálati idő szerzése céljából köthető megállapodásról

A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tny.) 34. § (5) bekezdés b) pontja alapján megállapodást köthet szolgálati idő szerzése céljából az a személy, aki az öregségi teljes, illetve öregségi résznyugdíjra jogosultságához szükséges hiányzó szolgálati időt – legfeljebb azonban öt évet – kívánja szolgálati időként elismertetni.

A hiányzó szolgálati idő elismerésére akkor köthető megállapodás, ha az igénylő öregségi teljes nyugdíjhoz szükséges húsz év szolgálati ideje nincs meg, vagy aki a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt 1997. december 31-ét követően tölti (töltötte) be, de nem rendelkezik az öregségi résznyugdíjhoz szükséges tizenöt év szolgálati idővel. A megvásárolható szolgálati idő napokban meghatározott számát a nyugdíjigény tárgyában hozott első fokú határozat tartalmazza, ettől eltérő szolgálati időre megállapodást kötni nem lehet.

A megállapodás megkötése kizárólag a nyugdíjigény elbírálása tárgyában hozott első fokú határozat elleni jogorvoslatra meghatározott idő (a határozat kézhezvételétől számított 10 munkanap) lejártáig kezdeményezhető, és a nyugdíjbiztosítási és nyugdíjjárulékot egy összegben - a megállapodás megkötését követő 15 napon belül - kell megfizetni. A járulékfizetés határideje indokolt esetben egy alkalommal, legfeljebb 30 nappal hosszabbítható meg.

A megállapodás megkötésének kezdeményezésére, illetve a nyugdíjbiztosítási és nyugdíjjárulék megfizetésére megállapított határidő elmulasztása jogvesztő hatályú.

A megállapodás alapján fizetendő nyugdíjbiztosítási és nyugdíjjárulék alapja a szolgálati időként elismerhető napok és a megállapodás napján érvényes minimálbér harmincad részének szorzata, a fizetendő nyugdíjbiztosítási és nyugdíjjárulék mértéke magán-nyugdíjpénztári tag és nem magán-nyugdíjpénztári tag esetében is 34%. (2011. évben érvényes minimálbér 78.000 forint.)

Példa a fizetendő összeg megállapítására:

A megvásárolható napok száma 79, minimálbér összege 78.000 forint.
A minimálbér harmincad része: 78.000/30 =2.600 forint.
A megvásárolható napok száma 79, tehát a fizetendő járulék alapja: 2.600*79=205.400 forint.
A fizetendő összeg: 205.400*34%=69.836 forint.

Tájékoztató a szolgálati idő és nyugdíjalapot képező jövedelem szerzése céljából köthető megállapodásról

A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 34. § (a továbbiakban: Tbj.) 34. § (1) bekezdése lehetőséget nyújt a nyugellátáshoz szükséges szolgálati idő, illetve az ehhez kapcsolódó figyelembe vehető jövedelem megszerzésére azok számára, akik nem állnak (álltak) biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonyban, illetve rájuk a biztosítás nem terjed (terjedt) ki.

A nyugellátás összege a megszerzett szolgálati időtől, valamint az irányadó időszak alatt elért nyugdíjjárulék köteles keresetekből számított átlagkereset összegétől függ.

A Tbj. 34. § (1) bekezdése lehetőséget nyújt a nyugellátáshoz szükséges szolgálati idő, illetve az ehhez kapcsolódó figyelembe vehető jövedelem megszerzésére azok számára, akik nem állnak (álltak) biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonyban, illetve rájuk a biztosítás nem terjed (terjedt) ki.

Megállapodást köthet az a belföldi nagykorú személy, aki nem saját jogú nyugdíjas, és a Tbj. 5. § és 13. § szerinti biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonyban nem áll, illetve akire a Tbj. 11. §-a szerint nem terjed ki a biztosítás, akinek a biztosítása szünetel.

A Tbj. 8. §-ában előírtak szerint szünetel a biztosítás a fizetés nélküli szabadság ideje alatt (kivéve, ha annak idejére gyermekgondozási díj, gyermekgondozási segély, vagy gyermeknevelési támogatás kerül folyósításra, vagy azt tizenkét évesnél fiatalabb gyermek ápolása címén veszik igénybe), igazolatlan távollét, munkavégzési (szolgálatteljesítési) kötelezettség alóli mentesítés időtartama alatt (kivéve, ha a munkavégzés alóli mentesítés idejére a munkaviszonyra vonatkozó szabály szerint átlagkereset jár, vagy munkabér /illetmény/, átlagkereset /távolléti díj/, táppénzfizetés történt). Szünetel továbbá a biztosítás az előzetes letartóztatás, szabadságvesztés időtartama alatt (kivéve, ha a letartóztatottat az ellene emelt vád alól jogerősen felmentették, vagy a büntetőeljárást megszüntették, továbbá ha az elítéltet utóbb a bíróság jogerősen felmentette), az ügyvéd, a közjegyző, a szabadalmi ügyvivő biztosítása arra az időtartamra, amelyre kamarai tagságát szünetelteti, valamint az egyéni vállalkozói tevékenység szünetelésének ideje alatt.

A Tbj. 34. § (1) bekezdésében meghatározott feltételek fennállása esetén 2009. január 1-jétől megállapodást köthet az őstermelői igazolvánnyal rendelkező mezőgazdasági őstermelő arra az időtartamra, amelyre érvényes értékesítési betétlappal nem rendelkezik.

Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy amennyiben értékesítési betétlapját érvényesíti, és a mezőgazdasági őstermelőkre vonatkozó előírások alapján biztosítottá válik, a megállapodás rendezése, megszüntetése érdekében a változásról az igazgatási szervet soron kívül tájékoztatni szíveskedjék.

Megállapodás köthető arra az időtartamra, amely alatt a megállapodást kötő személy (kedvezményezett) olyan nemzetközi szervezetnél (pl.: ENSZ, NATO) áll jogviszonyban, amelyre az EGK koordinációs rendeletek, vagy szociálpolitikai, szociális biztonsági egyezmény hatálya nem terjed ki.

2010. január 1-jétől megállapodást köthet a mezőgazdasági termelő a gazdaságátadási jövedelempótló típusú támogatás folyósításának időtartamára, amennyiben a Tbj. 34.§ (1) bekezdésében meghatározott feltételek fennállnak.

Megállapodás legkorábban annak a hónapnak az első napjától köthető, amely hónapban a megállapodás megkötését kezdeményezték. Az átmeneti járadékban, gazdaságátadási támogatásban részesülő személy esetében a megállapodás megkötésének kezdő időpontja - az előzőeken túlmenően - nem lehet korábbi, mint az átmeneti járadék, illetve a gazdaságátadási támogatás megállapításának kezdő időpontja.

A megállapodás megkötését követően a nyugdíjbiztosítási és nyugdíjjárulék-fizetési kötelezettséget havonta - a tárgyhónapot követő hó 12. napjáig - kell teljesíteni. A befizetés elmulasztása a megállapodás megszűnését vonja maga után.

A megállapodás megkötésénél a nyugdíjbiztosítási és nyugdíjjárulék-fizetés alapja a megállapodást kötő személy által meghatározott jövedelem, legfeljebb azonban a megállapodás megkötésekor érvényes járulékfizetési felső határ napi összegének figyelembevételével a naptári hónapokra számított összeg, de legalább a megállapodás megkötése napján érvényes minimálbér összege. A minimálbér összege 2011. évben havi 78.000 forint, a járulékfizetési felső határ napi összege pedig 26.520 forint. A nyugdíjbiztosítási és nyugdíjjárulék mértéke - magán-nyugdíjpénztári tag és nem magán-nyugdíjpénztári tag esetében is - 34 %.

Példák a fizetendő összeg megállapítására:

  • Minimálbér alapján megkötött megállapodás esetén 78.000.*34%=26.520 forint.
  • 90.000 forint választott összeg esetén 90.000*34%=30.600 forint.
  • Járulékfizetési felső határ napi összegének választása esetén 2011. március hónapra fizetendő összeg 21.000*31=651.000*34%=221.340 forint. A fizetendő összeg megállapításánál ebben az esetben a „megvásárolni" kívánt hónap naptári napjainak számát kell figyelembe venni. Például 2011. február hónapban a 21.000 forintot 28-cal, 2011. április hónapban pedig 30-cal kell megszorozni.

A megállapodás szolgálati időre és a nyugdíj alapjául szolgáló kereset megszerzésére kizárólag együttesen köthető meg.

Tájékoztató a gyermekgondozási segély (GYES) idejének szolgálati időként történő elismerése céljából köthető megállapodásról

Nem járt a gyermekgondozási segély (GYES) 1998-ban a gyermek gondozása, ápolása címén igénybe vett fizetés nélküli szabadság időtartamára, ha a család egy főre jutó jövedelmének összege meghaladta a jogszabályban előírt mértéket.

A Tbj. 34. § (8) bekezdésében foglaltak alapján szolgálati idő szerzése érdekében megállapodás köthető a megállapodás megkötése napján érvényes gyermekgondozási segély összege alapján, meghatározott nyugdíjjárulék megfizetésével 1998. évre, a gyermekgondozási segély idejével megegyező otthoni gondozás idejére, valamint arra az időtartamra, amelyre a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény alapján a gyermekgondozási segély nem jár.

Nem járt a gyermekgondozási segély (GYES) 1998-ban a gyermek gondozása, ápolása címén igénybe vett fizetés nélküli szabadság időtartamára, ha a család egy főre jutó jövedelmének összege meghaladta a jogszabályban előírt mértéket.

A megállapodás megkötésénél az 1998. évre vonatkozó megállapodás esetében a járulékfizetés alapja a megállapodás megkötésének napján érvényes GYES összege (2011. évben 28.500,- Ft), mértéke pedig 2011. évben - magán-nyugdíjpénztári tag és nem magán-nyugdíjpénztári tag esetében is - a GYES összegének a 10 %-a (2.850,- Ft). A GYES idejével megegyező otthoni gondozás idejére szóló megállapodás megkötését követően a nyugdíjjárulék-fizetési kötelezettséget egy összegben, a megállapodás megkötését követő 30 napon belül kell teljesíteni.

A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 35. §-a értelmében a családtámogatási ellátás szünetel a jogosult távolléte alatt, ha a jogosult három hónapot meghaladó időtartamra olyan államba távozik, amely nem az Európai Unió tagállama, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam, olyan állam, amelynek állampolgára az Európai Közösség és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez, vagy az egyéb ellátás folyósításának időtartama alatt, ha a külszolgálatot vagy külföldi szolgálatot teljesítő személy részére az e törvény alapján ellátásra jogosító gyermekre tekintettel jogszabály alapján egyéb ellátást folyósítanak.

Megállapodás legkorábban annak a hónapnak az első napjától köthető, amely hónapban a megállapodás megkötését kezdeményezték.

A szülő külföldi tartózkodásának időtartamára köthető megállapodás esetén a járulékfizetés alapja a megállapodás napján érvényes GYES összege (28.500,- Ft), mértéke pedig 2011. évben - magán-nyugdíjpénztári tag és nem magán-nyugdíjpénztári tag esetében is - a GYES összegének a 10 %-a (2.850,- Ft).

A megkötött megállapodás megszüntetése és a befizetett járulék visszafizetése iránt csak abban az esetben lehet intézkedni, ha a megállapodást kötő személy igazolja, hogy az illetékes szerv mely időponttól folyósítja részére az ellátást.

Tájékoztató a felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében folytatott tanulmányok idejének szolgálati időként történő elismerése céljából köthető megállapodásról

A Tny. 38. § és 41. § előírásaira tekintettel 1997. december 31-ét követő felsőfokú oktatási intézmény nappali rendszerű oktatásában résztvevő hallgatójaként eltöltött időt szolgálati idő szerzése érdekében kötött megállapodás keretében vállalt nyugdíjbiztosítási és nyugdíjjárulék-fizetéssel lehet az öregségi nyugdíjra jogosultság szempontjából figyelembe venni.

A Tbj. 34. § (5) bekezdés a) pontja alapján szolgálati idő szerzése érdekében megállapodást köthet az a nagykorú személy, aki felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében folytatott tanulmányainak az időtartamát kívánja szolgálati időként elismertetni, beleértve a doktorandusz-képzést is. Több képesítés megszerzésére irányuló tanulmányok esetében legfeljebb az egyik képesítés megszerzéséhez szükséges idő (a hosszabb) vehető figyelembe szolgálati időként.

A megállapodás megköthető a hallgatói jogviszony fennállása alatt, vagy annak megszűnését követően.

Megállapodás a felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében folytatott tanulmányok címén a tanulmányi időszak (tanulmányi év, tanulmányi félév) kezdetét magában foglaló hónap első napjától a végét magában foglaló hónap utolsó napjáig eltelt időre köthető meg, amely magában foglalja a két egymást követő tanulmányi időszak közötti tanulmányi szünet idejét is.

Megállapodás köthető - a Tny. 41. §-ában foglaltak figyelembevételével - a ciklusokra bontott, osztott képzés esetén mind az alapképzés, mind a mesterképzés képesítés megszerzéséhez szükséges tanulmányok idejére.

Külföldi felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében folytatott tanulmányok idejére visszamenőleges megállapodást abban az esetben lehet kötni, ha a külföldön szerzett képesítést honosították, illetve a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény hatályba lépését követően a külföldi bizonyítvány vagy oklevél jogi hatályát a Magyarországon megszerezhető bizonyítvány vagy oklevél jogi hatályával azonosnak ismerték el, illetve a be nem fejezett tanulmányok idejét hazai felsőfokú tanulmányok idejébe beszámították, ide értve a doktorandusz képzést is.

A külföldi felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében folytatott tanulmányi időt a Tny. 41. § (5) bekezdésben említett elismerés, illetve beszámítás igazolása nélkül is figyelembe kell venni, ha a hallgató magyar ösztöndíjasként, vagy az illetékes magyar hatóság engedélyével államközi egyezmény alapján külföldi alapítványból, nemzetközi szervezet által biztosított keretből, külföldi szervnél - magánkezdeményezésre - pályázat elnyerésével vagy meghívás alapján ösztöndíjban részesült, és így végezte tanulmányait.

A külföldi felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében folytatott tanulmányok ideje alatt a megállapodás az oktatási intézmény igazolása alapján köthető meg, a tanulmányi időszak kezdetét magában foglaló hónap első napjától a végét magában foglaló hónap utolsó napjáig.

A tanulmányok ideje alatt kötött megállapodás alapján havonta kell - a tárgyhónapot követő hó 12. napjáig - a járulékfizetést teljesíteni, míg a „visszamenőleges" időre kötött megállapodás esetén a megkötött időtartamra egy összegben - a megállapodás megkötését követő 30 napon belül - kell a járulékot megfizetni.

A megállapodás megkötésénél a fizetendő nyugdíjbiztosítási és nyugdíjjárulék mértéke - magán-nyugdíjpénztári tag és nem magán-nyugdíjpénztári tag esetében is - a megállapodás megkötésének napján érvényes minimálbér 34 %-a. (A fizetendő járulék összege 2011. évben a 78.000 Ft összegű minimálbér figyelembevételével 26.520 forint.) 

Forrás és további információ: ONYFCímkék
hatóság   megállapodás   nyugdíj   szolgálati idő   társadalom   ügyintézés  

Hozzászólások:


Hozzászólások

További hozzászólások